+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

KOMISIJA ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI

BR.05

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“ br.44/10), člana 1. i 2.. Odluke o prodaji pokretnih stvari („Sl.list Cg-opštinski propisi“ br.32/2011), Komisija za sprovođenje postupka objavljuje


JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju na kojem će se vršiti prodaja pokretnih stvari

(objavljen u dnevnom listu "Pobjeda", dana 13.12.2011.)


Naziv prodavca: Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb

Matični broj:02007100

Predmet javnog nadmetanja: tri teretna motorna vatrogasna vozila marke „Bedford“i uređaj za soldifikaciju.

Opis imovine: prodaju se tri teretna motorna vatrogasna vozila marke „Bedford“, tip Bedford RLHZ, godina proizvodnje 1979.godina, masa praznog vozila 8165, locirana ispred Vatrogasnog doma u Mojkovcu  i uređaj za soldifikaciju lociran na platou ulaznog dijela saniranog Jalovišta Rudnika olova i cinka u Mojkovcu (neposredna blizina magistralnog puta Mojkovac – Podgorica).

Auta su sukcesivno prestala da se koriste od 2010.godine, a do tada su korištena prilikom svake intervencije Službe zaštite. Uređaj za soldifikaciju je prestao da se koristi u junu 2010.godine, kada je završena faza soldifikacije muljevitog materjala Jalovišta Rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

Skupština Opštine Mojkovac je donijela Odluku  o prodaji pokretnih stvari br.05-148 od 17.10.2011.godine.

Redni brojevi u prvoj koloni tabele koja opisuje predmet prodaje preuzeti su iz Izvještaja o procjeni vrijednosti pokretnih stvari, br.05/192 od 09.12.2012.godine, koji čini sastavni dio aukcijske dokumentacije.

Opis predmeta aukcije: Prodaju se teretna motorna vatrogasna vozila, locirana ispred Vatrogasnog doma u Mojkovcu i uređaj za soldifikaciju lociran na platou ulaznog dijela saniranog Jalovišta. Predmet aukcije je opisan u specifikaciji datoj u narednoj tabeli:


R.br

Naziv pokretne stvari

Tip

Broj šasije

Godina proizvodnje i masa praznog auta

Stanje

Procijenjena vrijednost/početna cijena

1.

Vatrogasno vozilo

Bedford RLHZ

RL12122

1979god / 8165kg

ispravno

1.300,00€

2.

Vatrogasno vozilo

Bedford RLHZ

RHLZ9399

1979god / 8165kg

Neispravne elektro instalacije

1.150,00€

3.

Vatrogasno vozilo

Bedford RLHZ

RH7629

1979god /  8165kg

Bez rezervoara i pumpi

700,00€

4.

Uređaj za soldifikaciju

5.000,00€

 

Zainteresovana lica mogu pogledati predmete aukcijske prodaje 20.12.2011.godine u vremenu od 09-15h.

Prijave za učešće na postupku javnog nadmetanja dostavljaju se naslovljene na adresu Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, u pisarnici Opštine Mojkovac.

Uplata depozita u iznosu od 10% vrijednosti, dostavlja se Komisiji najkasnije u roku od dva dana prije dana određenog za održavanje aukcijske prodaje (21.12.2011.godine), na žiro račun.br.535-9543-65-Glavni račun Trezora lokalne uprave.

Postupak javnog nadmetanja (aukcijska prodaja) će se obaviti dana 23.12.2011.godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Mojkovcu, Ul.Vojislava Šćepanovića bb.sa početkom  u 10.00h.

Registracija učesnika će se vršiti od 09.00-09.30h u prostorijama Vatrogasnog doma, na dan održavanja aukcije.

Rok za uplatu cjelokupnog iznosa cijene i preuzimanje kupljene stvari je 7 (sedam) dana.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi Draganu Markoviću, na  mob.tel.069/456-936 ili lično u prostorijama Vatrogasnog doma.

 

KOMISIJA ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI OPŠTINE MOJKOVAC

 

PREDSJEDNIK

Dragan Mrdak

© 2020 Bild studio