Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI RASKID RADNOG ODNOSA

Na osnovu člana 101 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG", br. 50/08, 86/09 i 49/10) i Zaključka predsjednika Opštine, br. 01-1605 od 13.12.2011. godine, Opština Mojkovac - Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za sporazumni raskid radnog odnosa

 

Upućuje se javni poziv službenicima i namještenicima zaposlenim na neodređeno vrijeme u organima lokalne uprave za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine u iznosu od 12 (dvanaest) bruto zarada zaposlenog.

Zaposleni zainteresovani za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine, dostavljaju pisani zahtjev Sekretarijatu za društvene djelatnosti, propise i kadrove, zaključno sa 20.12.2011. godine.

Starješina organa će razmotriti zahtjeve koji su podneseni u ostavljenom roku i po istim donijeti odluku uz prethodnu saglasnost predsjednika Opštine.

Zaposlenom koji je podnio zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa a nema saglasnost od starješine organa za raskid radnog odnosa u roku ostavljenom javnim pozivom, prestaje radni odnos uz isplatu otpremnine u visini 6 (šest) prosječnih zarada u Crnoj Gori, shodno odredbama člana 94 stav 1 Zakona o radu.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE I KADROVE

_______________________________________________________________________


Crna Gora

Opština Mojkovac

Predsjednik

Br.01-1605

Mojkovac, 13.12.2011.godine

Na osnovu člana 57. stav 1 tačka 11 Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl.list RCG”  br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, i 88/09,  člana  72.stav 1. Statuta Opštine Mojkovac („Sl.list CG” – opštinski propisi br.31/10), Predsjednik Opštine  Mojkovac, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se   visina  otpremnine  koja će se isplatiti  zaposlenom u organu lokalne uprave za sporazumni  raskid  radnog  odnosa  nakon  sprovedenog postupka po javnom pozivu.

2.   Visina otpremnine iz tačke 1. Zaključka  iznosi  12 (dvanaest) bruto zarada zaposlenog.

3. Iznos bruto zarade iz tačke 2. ovog  Zaključka,  predstavlja iznos posljednje bruto zarade koja je zaposlenom  utvrđena  prije isplate  otpremnine.

4. Zainteresovani će podnijeti zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa Sekretarijatu za društvene djelatnosti, propise i kadrove, u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu opštine i oglasnoj tabli.

5. Sporazum o prestanku radnog odnosa  i druge odgovarajuće akte,  zaposleni će  zaključiti sa Predsjednikom Opštine.

6. Pripadajući iznos otpremnine,  zaposlenom  u organu lokalne uprave,  će se uplatiti na žiro račun zaposlenog najkasnije u toku prvog polugodišta 2012.godine.

7. Za realizaciju ovog  Zaključka  zadužuje se  opštinski Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj.

8. Ovaj zaključak stupa na snagu  danom objavljivanja na oglasnoj tabli i na sajtu opštine.


Obrazloženje

U cilju postupanja po Odluci o visini otpremnine državnih službenika i namještenika (,,Sl.list CG’’ br.23/10), nadležni organ raspisaće Javni poziv za zaposlene u organima i lokalne uprave, koji su zainteresovani za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu dogovorene otpremnine.

Kako bi se pristupilo obračunu visine otpremnine i potpisivanju sporazuma o prestanku radnog odnosa, bilo je potrebno donijeti  odgovarajući zaključak, te je  odlučeno  kao u dispozitivu.

P R E D S J E D N I K

Dejan Medojević,s.r.

© 2023 Bild studio