+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Obavještenje poreskim obveznicima

Pozivaju se poreski obveznici koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Mojkovac, da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti do 31.12.2019.godine. Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac će preduzeti mjere prinudne naplate shodno zakonskim propisima.

Mjere prinudne naplate u skladu sa Zakonom su:

Prinudna naplata iz zarada, naknada zarada i penzija, u dijelu koji nije izuzet od izvršenja u sladu sa Zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje,
Prinudna naplata iz novčanih sredstava poreskog obveznika,
Prinudna naplata iz novčanih potraživanja poreskog obveznika,
Prinudna naplata iz imovine (pokretna i nepokretna) poreskog obveznika,
Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja i drugih prava poreskog obveznika (roba, usluga, udio u privrednom društvu i sl.)
Prinudna naplata se može sprovesti na jednom ili više navedenih predmeta.

Obavještavaju se poreski obveznici da su kaznenim odredbama Zakona o porezu na nepokretnosti propisane novčane kazne za prekršaje:
za neblagovremeno plaćanje poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti u dvije jednake rate (30.jun i 31. oktobar godine za koju se porez utvrđuje),
za nepodnošenje poreskih prijava u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti i
za nepodnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreske obaveze za godinu za koju se porez utvrđuje (do 31.marta kalendarske godine za pravna lica i preduzetnike) kao i ako u poreskoj prijavi poreski obveznik ne unese tačne i potpune podatke za utvrđivanje poreza na nepokretnost.
Kazne za neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti iznose za:

  1. Fizička lica od 250€ do 2.000 €
  2. Preduzetnike od 500€ do 3.000 €
  3. Pravna lica od 2.000€ do 20.000 €

Blagovremenim plaćanjem poreskih obaveza izbjegavaju se troškovi prinudne naplate, zatezne kamate, izvršava se obaveza propisana Ustavom Crne Gore i obezbeđuju sredstva za finansiranje razvoja grada.
O stanju poreskog duga, poreski obveznici mogu se informisati pozivom na
kontakt telefon: 050 472 135

Mojkovac, 27.11.2019.godine      

PREUZMI OBAVJEŠTENJE  

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac

 

© 2022 Bild studio