poljop

Graphic3
sport_nvo
face2

dc

AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow

Poštovani posjetioci u ovom dijelu možete pregledati i preuzeti tekstove Odluka usvojene na zasijedanjima SO Mojkovac u tekućoj kao i u ranijim godinama. Odluke iz perioda do 2013. godine preuzmite klikom na link za tu  kategoriju.

 

(NAPOMENA:Ukoliko na računaru nemate instaliran WIN RAR kliknite na ovaj link, instalirajte WIN RAR

i potom preuzmite dokumentaciju)

 

ODLUKE DO 2013. GODINE

 

ODLUKE DONESENE 2014.

 

Odluke donesene na VII sjednici SO Mojkovac održanoj 29.12.2014. - preuzmite


Odluke donesene na VI sjednici SO Mojkovac održanoj 17.11.2014. - preuzmite

 

Odluke donesene na V sjednici SO Mojkovac održanoj 24.06.2014. - preuzmite

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 13/14)

Odluke donesene na IV sjednici SO Mojkovac održanoj 31.03.2014.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 13/14)


1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2014. godinu

2. Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

3. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklapanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Mojkovac

4.Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom

5. Odluka o davanju u zakup nepokretnosti (zemljišta) putem prikupljanja ponuda

6. Odluka o prenosu prava svojine na zemljištu

7. Odluka o imenovanju predsjednika i članva Savjeta JU Centar za kulturu

8. Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2013. godinu

9. Program uređenja prostora za 2014.

10. Odluka Lokalni plan socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih servisa

 

 

Odluke donesene na III sjednici SO Mojkovac održanoj 13.03.2014.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 09/14)

 

1. Odluka o obrazovanju radnih tijela SO Mojkovac

2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela SO Mojkovac

3. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

4. Odluka o osnivanju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac

5. Odluka o prodaji pokretne stvari

6. Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP opštine Mojkovac

 

Odluke donesene na II sjednici SO Mojkovac održanoj 20.12.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/13)

 

1. Odluka o izboru predsjednika Opštine Mojkovac

2. Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac 01.01-31.03.2013.

3. Rješenje o imenovanju odbora za izbor i imenovanja

 

Odluke donesene na konstitutivnoj sjednici SO Mojkovac održanoj 11.12.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/13)

 

1. Odluka o izboru predsjednika SO Mojkovac