poljop

Graphic3
sport_nvo
face2
AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow

Na ovoj stranici možete pregledati odluke donesene na zasijedanjima SO Mojkvoac

_________________

ODLUKE DONESENE 2018.

 

 

 

 

_________________________________

Odluke donesene na V sjednici SO Mojkovac održanoj 25.06.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.        )

1. Odbornička pitanja

2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

3. Odluka  o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti dijela KP 690 PL 22 KO Podbišće

4. Odluka  o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti dijela KP 692/2 PL 104 KO Podbišće

5. Odluka  o imenovanju  odbora direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

6. Odluka  o imenovanju žirija za dodjelu opštinske nagrade

7. Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskoj nagradi

8. Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta u KO Bjelojevići

9. Odluka  o usvajanju Akcionog plana za 2018. godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac 2012-2019.

10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu za 2017. godinu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac

11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada za 2018. godinu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac

_________________________________

Odluke donesene na IV sjednici SO Mojkovac održanoj 29.03.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.        )

1. Verifikacija mandata odbornika popunom upražnjenih odborničkih mjesta

2. Odbornička pitanja

3. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2018. godinu

4. Odluka o imenovanju odbora Skupštine opštine Mojkovac

5. Odluka o imenovanju savjeta Skupštine opštine Mojkovac

6. Odluka o odredjivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

7. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2018. godinu

8. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja

10. Odluka o davanju  saglasnosti za zaključenje ugovora

11. Odluka o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije

12. Odluka o pristupanju izradi Statuta opštine Mojkovac

13. Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Mojkovac

14. Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta za bespravne objekte

15. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica po osnovu prava na socijalno stanovanje

16. Odluka o oslobadjanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V planinsko područje za 2018. godinu

17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

18. Odluka o dopuni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština opštine Mojkovac

19. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

20. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2018 – 2019. g.

21. Odluka saglasnost na imenovanje potpredsjednika

22. Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2017. godinu

24. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2018. godinu

25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2017. godinu.

 

_________________________________

Odluke donesene na III sjednici SO Mojkovac održanoj 01.02.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.        )

- Dnevni red III sjednica

1. Predlog Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje

2. Izbor predsjednika opštine Mojkovac

3. Predlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

 

 

_________________________________

ODLUKE DONESENE 2017.

 

Odluke donesene na II sjednici SO Mojkovac održanoj 28.12.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.        )

- Dnevni red II sjednica

1. Odluka o privremenom finansiranju opštine Mojkovac za period 01.01.-31.03.2018.

 

 

Odluke donesene na I KONSTITUTIVNOJ sjednici SO Mojkovac održanoj 20.12.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.        )

- Dnevni red I konstitutivna sjednica

1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Mojkovac

_________________________________

Odluke donesene na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 27.10.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 47/17)

 

 

Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 17.07.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 32,33,34/17)

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu opštine Mojkovac za 2017

2. Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa bazenima za tretman kanalizacionog mulja

3. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na ter.opštine Mojkovac

4. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom ponudom

5. Odluka o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta za realizaciju projekta mHE Ljevak

6. Odluka o usvajanju pravilnika o raspodjeli namjenskih sredstava za rješavanje stambenih problema lok.službenika i namještenika u Opštini Mojkovac

7. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu god.naknade za kor.komerc.objekata na lokaciji "Kruške" koji za pristup tim objektima koriste lokalni i nekategorisani put

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju sporta

9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizacijii Akcionog plana za 2016.

9-1. Izvještaj o realizacijii Akcionog plana za 2016. godinu

10. Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2017.

11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2016.

11-1. Izvještaj o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2016.

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plana rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2017.

12-1. Plana rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2017.

 

 

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj 04.04.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 19/17)

1. Odluka o donošenju DUP "Podbišće 2"- I faza realizacije "Grotulja"

2. Odluka o usvajanju Završnog računa budzeta opštine Mojkovac za 2016.

3. Odluka o osnivanju biznis zone "Babića Polje"

4. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti - zemljište u zoni V planinsko područje za 2017. godinu

5. Odluka o dopuni odluke o porezu na nepokretnosti

6. Odluka o dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac

9. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2017.

10. Odluka o davanju saglasnosti na Plana i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2017.

11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2017. godinu

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2017. godinu

13. Zaključci o usvajanju Izvještaja

_________________________________

ODLUKE DONESENE 2016.

 

Odluke donesene na XVI sjednici SO Mojkovac održanoj 26.12.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 51/16 i 2/17)

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu opštine Mojkovac za 2016.

2. Odluka o budzetu opštine Mojkovac za 2017.

3. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa DOO "EXIT COMERC" iz Mojkovca

4. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa "Mulroney Trading Limited" Kipar

5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluke donesene na XV sjednici SO Mojkovac održanoj 29.11.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.48/16)

1. Odluka o boravišnoj taksi

2Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti javnim pozivom

3. Odluka o potvrđivanju Zaključka predsjednika Opštine o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2016. godinu

4. Odluka o dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Mojkovac

6. Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Mojkovac za period 2016-2020.godine

 

 

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac održanoj 01.08.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.37/16)

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2015.

2. Odluka o zaradama lok.funkcionera

3. Odluka o zaradama lok.službenika i namještenika Opštine Mojkovac

4. Odluka o donošenju LSL "Ljevak"

5. Odluka o određivanju lokac.za privremeno sklad.neop.otpada

6. Odluka o podizanju spomen obilježja davanjem naziva trgu i ulicama

7. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite

8. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2016.

9. Odluka o dopuni Odluke o korišćenju i naknadi za kor.puta i putnog zemljišta

10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i fin.poslovanju TO Mojkovac 2015.

 

Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac održanoj 11.04.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 18/16 i 20/16)

 

1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Mojkovac za 2015.godinu

1.1. Zaključak usvajanje izvještaja o radu predsjendika 2015.

2. Program podizanja spomen obilježja

3. Odluka o porezu na nepokretnosti

4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

5. Odluka o izmjeni Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

6. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta JU Centar za kulturu

7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

8. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj (Završni račun) JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2015

8.1. Zaključak o usvajanju izvještaja JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2015

9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2016.

9.1. Saglasnost Program rada JU centar za kulturu 2016.

 

_________________________________

ODLUKE DONESENE 2015.

 

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac održanoj 24.12.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 47/15 i 3/16)

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2015.godinu

2. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2016. godinu

3. Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

4. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2014.godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2014.godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkova 2012-2019.

6. Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2015.godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.-2019.

Akcioni plan za 2015.godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.-2019.

7. Odluka o ispravci Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja članskog doprinosa TO

 

Odluke donesene na XI sjednici SO Mojkovac održanoj 24.11.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 43/15)

 

1. Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Opštine Mojkovac

2. Odluka o potvrđivanju odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje hipoteke u korist Vlade CG na nepokretnostima

3. Odluka o potvrđivanju Zaključka predjednika Opštine o odlobađanju dijela obaveza po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2015.

4. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac

5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i finansijski plan za 2015. za JU Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac

6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Mojkovac

- Prijava za članski doprinos TO

 

 

Odluke donesene na X sjednici SO Mojkovac održanoj 08.10.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.35/15)

.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o zaduživanju Opštine Mojkovac

2. Odluka o davanju saglasnosti na kupoprodajnu cijenu zemljišta

 

Odluke donesene na IX sjednici SO Mojkovac održanoj 25.06.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.25/15)

.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o donošenju DUP "Babića Polje"

2. Odluka o donošenju DUP "Podbišće"

3. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Mojkovac za 2014.

4. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

5. Odluka o pokretanju prodaje nepokretnosti

6. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - kompletiranje parcele 109

7. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - kompletiranje parcele 2

8. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - parcele 274

9. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - parcele 273a

10. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom uređenju grada

11. Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu

12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. TO Mojkvoac

13. Odluka saglasnost na izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Centar za kulturu za 2014.

14. Odluka - saglasnost na Program rada JU Centar za kulturu za 2015.

15. Odluka - saglasnost na Plan rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2015.

16. Plan uređenja prostora za 2015.

17. Pravilnik o bližim kriterijumima za korišćenje tekuće i stalne rezerve

18. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Mojkovac za 2014. godinu

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju TO Mojkovac za 2014.godinu

20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2014.

- Program rada JU Centar za kulturu za 2015.

- Program rada Turističke organizacije za 2015.

- Plan rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2015.

- Zaključci doneseni na IX sjednici

 

Odluke donesene na VIII sjednici SO Mojkovac održanoj 25.02.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 10/15)

1. Odluka o određivanju lokalnih puteva na teritoriji Opštine Mojkovac

2. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora "Gradac"

4. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Izvršnog odbora DOO "Komunalne usluge Gradac"

5. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU Centar za kulturu

6. Odluka o imenovanju članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

7. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad članova Savjeta za razvoj lokalne samouprave

8. Odluka o dopuni Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i punog zemljišta

9. Program podizanja spomen obilježja u Opštini Mojkovac

10. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2015. - 2016.

 

___________________________________

ODLUKE DONESENE 2014.

 

Odluke donesene na VII sjednici SO Mojkovac održanoj 29.12.2014. - preuzmite

 

Odluke donesene na VI sjednici SO Mojkovac održanoj 17.11.2014. - preuzmite

 

Odluke donesene na V sjednici SO Mojkovac održanoj 24.06.2014.preuzmite

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 13/14)

Odluke donesene na IV sjednici SO Mojkovac održanoj 31.03.2014.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 13/14)

1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2014. godinu

2. Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

3. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklapanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Mojkovac

4.Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom

5. Odluka o davanju u zakup nepokretnosti (zemljišta) putem prikupljanja ponuda

6. Odluka o prenosu prava svojine na zemljištu

7. Odluka o imenovanju predsjednika i članva Savjeta JU Centar za kulturu

8. Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2013. godinu

9. Program uređenja prostora za 2014.

10. Odluka Lokalni plan socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih servisa

 

 

Odluke donesene na III sjednici SO Mojkovac održanoj 13.03.2014.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 09/14)

 

1. Odluka o obrazovanju radnih tijela SO Mojkovac

2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela SO Mojkovac

3. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

4. Odluka o osnivanju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac

5. Odluka o prodaji pokretne stvari

6. Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP opštine Mojkovac

 

Odluke donesene na II sjednici SO Mojkovac održanoj 20.12.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/13)

 

1. Odluka o izboru predsjednika Opštine Mojkovac

2. Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac 01.01-31.03.2013.

3. Rješenje o imenovanju odbora za izbor i imenovanja

 

Odluke donesene na konstitutivnoj sjednici SO Mojkovac održanoj 11.12.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/13)

 

1. Odluka o izboru predsjednika SO Mojkovac

__________________________

 

ODLUKE DONESENE 2013.

Odluke donesene na XXVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 05.11.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne Komisije

2. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za kom.opremanje gr.zemljišta za JUSMŠ "V.Đukić"

3. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja

4. Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak o oslobađanju dijela god.naknade za kor.kom.objekata 2013.

 

 

Odluke donesene na XXVII sjednici SO Mojkovac održanoj 31.07.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 26/13)

1. Odluka o osnivanju DOO "Komunalne usluge - Gradac" Mojkovac

2. Odluka o izmjenama i dop.Odluke o kor.i naknadi za koriš.puta i putnog zemlj.pored opštinskih i nekateg. puteva

3. Odluka o odluke o prenosu prava svojine na zemljištu i objektu

4. Odluka o davanju saglasnosti predsjedniku Opštine za preduzimanje pravnih radnji

5. Akcioni plan za borbu protiv korupcije u opštini Mojkovac za period 2013-2014.godine

6. Lokalni Akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2015.godine

7. Odluka o davanju jemstva po kreditu JKP "Gradac"

 

 

Odluke donesene na XXVI sjednici SO Mojkovac održanoj 27.06.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

 

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2012. godinu

2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o keditnom zaduženju

3. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

4. Odluka o rodnoj ravnopravnosti

5. Odluka o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građ.zemljišta JUOŠ "Aleksa Đilas Bećo"

6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Predsjednika Opštine Mojkovac za 2012. godinu

7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2012.

8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije za 2013.

9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu za 2012.

10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada  JU Centar za kulturu za 2013.

11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac"  za 2012.

 

 

Odluke donesene na XXV sjednici SO Mojkovac održanoj 03.06.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

 

1. Odluka o donošenju DUP "Sportska zona"

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

3. Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

4. Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac

5. Odluka o davanju na korišćenje mješovite gradske pijace

6. Odluka o pijačnom redu

7. Odluka o porezu na nepokretnosti

8. Odluka o davanju saglasnosti na plan rada - pružanja usluga JKP "Gradac" Mojkovac

9. Odluka o imenovanju Komisije za sprov.progr.podsti. mjera razvoju poljoprivrede za opštinu Mojkovac 2013.

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za sprov. programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede za '12.

11. Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2013. godinu

12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2012. godinu

13. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2013. godinu

14. Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2013. godinu

 

Odluke donesene na XXIV sjednici  SO Mojkovac održanoj 19.03.2013.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 12/13)

Program rada SO Mojkovac za 2013. godinu

Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2013. godinu

Odluka o finansiranju sorta

Odluka o razrješenju člana Savjeta za ekologiju,zaštitu prirode

Odluka o imenovanju člana Savjeta za ekologiju, zaštitu prirode i živ.sredine

Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2013. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Mojkovac 2012-2019., o realizaciji Akcionog plana za 2012. godinu

Odluka o imenovanju menadžera projekta "Sinjajevina"

Odluku o namjeni sredstava ustupljenih Opštini Mojkovac od Vlade CG

Odluka o razrješenju člana Odbora za saradnju sa mjesnim zajednicama

Odluka o imenovanju člana Odbora za saradnju sa mjesnim zajednicama

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju opštinske izborne komisije

Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu

ODLUKE DONESENE 2012.

 

Odluke donesene na XXIII sjednici  SO Mojkovac održanoj 25.12.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/13)

Akcioni plan u oblasti invalidnosti u Opštini Mojkovac za period 2013 - 2017. godine

Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac za period 01.01.do 31.03.2013.godine

Odluka o određivanju privrednih društava i preduzetnika radi organizovanja preduzetnih jedinica

Odluka o izmjeni i dopuni jednogodišnjeg programa uređenja prostora za 2012.godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga isporučenog kom.dobra i izvršene kom.usluge

Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine br. 01-1245 od 11.09.2012.godine

Odluka o potvrđivanju Zaključka predjednika Opštine Mojkovac o oslobađanju dijela obaveza po osnovu naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa puta za 2012.

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o imenovanju predsjednika i člana Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i kom-stambenu djelatnost

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluka o razrešenju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i kom-stambenu djelatnost

Odluke donesene na XXII sjednici  SO Mojkovac održanoj 31.07.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 26/12)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora

 

 

Odluke donesene na XXI sjednici  SO Mojkovac održanoj 26.04.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 23/12)

 

Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.do 2019. godine

Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2012. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnost

Program uređenja prostora za 2012. godinu

 

 

Odluke donesene na XX sjednici  SO Mojkovac održanoj 26.04.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 15/12)

Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o upotrebi stalne budžetske rezerve

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Odluka o visini naknade za rad Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere i Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike opštine Mojkovac

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade za upotrebu lokalnih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ustupanju Gradske kapele na privremeno korišćenje

Odluka o imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o imenovanju komisije za sprovođenje Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "N. Rakočević" Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada-pružanje usluga JKP "Gradac" Mojkovac

Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

 

Odluka donesena na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 30.01.2012. godine

(Odluka objavljena u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/12)

Odluka o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za sport

 

 

ODLUKE DONESENE 2011.

 

Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj dana 29.12.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.3/12)

Odluka o Budžetu za 2012. godinu

Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

Odluka o prodaji pokretnih stvari

Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2012. godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac za 2011.

Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu

Zaključak o prestanku obilježavanja "7. januara" kao praznika Opštine Mojkovac

 

 

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj dana 01.12.2011. godine

(Odluka objavljena u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 37/11)

Odluka o postupanju organa lokalne uprave u projektu mini hidroelektrana "Ugljari" i Bjelojevići

Odluke donesene na XVI sjednici SO Mojkovac održanoj 17.10.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 32/11)

 

Odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje dijela Njegoševe ulice i lokalnog puta za Ravni

Odluka o određivanju lokacije za deponovanje komunalnog otpada

Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o prodaji pokretnih stvari

Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari

Odluka o davanju u zakup nepokretnosti

Odluka o razrješenju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

Odluka o imenovanju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

Odluka o razrješenju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na potrošnju

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na firmu ili naziv

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Odluke donesene na XV sjednici SO Mojkovac održanoj dana 30.08.2011. godine

(Odluka objavljena u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 27/11)

 

Odluka o izboru predsjednika Opštine

 

 

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 04.07.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 22/11)

 

Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2010. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za određivanje lokacije gradskog groblja

Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Ravni - J.potok

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "N. Rakočević" za 2011. godinu

Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JKP "Gradac" Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Tutići

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu "N. Rakočević" za 2011. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac" Mojkovac za 2010. godinu

 

Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 27.05.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/11)

 

Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana opštine (PUP-a) do 2020. godine

Odluka o prihvatanju inicijative za implementaciju privatno-javnog partnerstva sa Calering group LTD

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o imenovanju projekt menadžera

Odluka o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradac" Mojkovac

Program uređenja prostora za 2011. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010. godinu

 

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 30.03.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 12/11)

 

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Vlaović Radojice za potpredsjednika Opštine Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Grdinić Stevana za potpredsjednika Opštine Mojkovac

Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora JKP "Gradac" Mojkovac

Odluka o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere  NVO

Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac 2011.-2015.

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju