NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
21.06.2011 18:03h

 

 

Na osnovu člana 31.-51. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) i Statuta Opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 31/10), a u skladu sa Jednogodišnjim planom uređenja prostora ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br 19/11) dana 21.06.2011. godine, predsjednik Opštine Mojkovac donosi

 


ODLUKU

o pristupanju izradi izmjena i dopuna

Detaljnog urbanističkog plana "Centar sa Gornjim Mojkovcem".

 


 

Tekst navedene Odluke možete preuzeti u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

 

 

 
 
17.06.2011 08:48h

Crna Gora

Opština Mojkovac

Služba predsjednika i glavnog administratora

Broj: 01-731

Mojkovac,17.06.2011.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom za državne i evropske studije iz Podgorice i utvrđenih uslova Konkursa br 01-731 od 17.06.2011. Služba predsjednika opštine i glavnog administratora, raspisuje:

 

KONKURS

za odabir dva maturanta za stipendiranje u toku tri godine dodiplomskih (osnovnih) studija

 

Uslovi konkursa su:

- opšti uspjeh u toku školovanja

- materijalno stanje u porodici

- broj studenata u porodici

 

Kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

- diplomu i svjedočanstva 2, 3, i 4 razreda srednje škole;

- uvjerenje o kućnoj zajednici;

- potvrdu o ličnim primanjima članova domaćinstva;

- potvrdu o studiranju članova domaćinstva;

- punoljetni nezaposleni članovi domaćinstva potvrdu sa Biroa rada;

 

Konkurs će trajati 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac dana 17.06.2011. godine.

 

Bliže informacije o uslovima stipendiranja studenti mogu dobiti u kancelariji br. 10 Opštine Mojkovac ili putem telefona na broj 069 376 377 ili 050 472 112.

 

Dokumenta dostaviti na adresu Služba predsjednika opštine i glavnog administratora Opštine Mojkovac, sa naznakom "za Konkurs". 

 

---

 

Crna Gora

Opština Mojkovac

Služba predsjednika i glavnog administratora

Broj: 01-732

Mojkovac,17.06.2011.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom za državne i evropske studije iz Podgorice i utvrđenih uslova Konkursa br 01-731 od 17.06.2011. Služba predsjednika opštine i glavnog administratora, raspisuje:

 

KONKURS

za odabir jednog studenta specijalističkih studija

 

Uslovi konkursa su:

- da kandidat u toku osnovnih studija ima prosjek jednak ili veći od 8.50

- Da kandidat ima završen fakultet

 

 

Kandidati su dužni da dostave:

- diplomu o završenom fakultetu;

 

Zaposleni u organima Lokalne uprave dužan je da dostavi potvrdu o radnom odnosu.

 

Konkurs će trajati 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac dana 17.06.2011. godine.

 

Bliže informacije o uslovima stipendiranja studenti mogu dobiti u kancelariji br. 10 Opštine Mojkovac ili putem telefona na broj 069 376 377 ili 050 472 112.

 

Dokumenta dostaviti na adresu Služba predsjednika opštine i glavnog administratora Opštine Mojkovac, sa naznakom "za Konkurs". 

 

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA I GLAVNOG ADMINISTRATORA OPŠTINE MOJKOVAC

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 
 
13.06.2011 16:47h

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnici Opštine Mojkovac, u cilju promovisanja većeg stepena ostvarivanja prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednicu  na principima jednakih mogućnosti i pripreme za inkluzivno obrazovanje, ili povećanje samostalnosti i vještina, potpisali su Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju objekta Dnevnog centra za djecu  i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

Strane potpisnice su saglasne da zajedno i koordinirano rade na svi aktivnostima vezanim za osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, da obezbijede sve relevantne podatke i izvrše istraživanja koja se tiču rješavanja problema djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, da objekat koji se gradi isključivo služi za potrebe djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Mojkovac.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i JU Centar za socijalni rad za Bijelo Polje i Mojkovac, u skladu sa Memorandumom, izneđu ostalih, preuzimaju obaveze: obezbjeđenja finansijskih sredstava za izgradnju Dnevnog centra, daju punu podršku u vidu stručne i tehničke pomoći u implementaciji svih aktivnosti koje se odnose na osnivanje i funkcionisanje Dnevnog centra.

Opština Mojkovac, u skladu sa potpisanim Memorandumom, između ostalog, se obavezuje da obezbijedi lokaciju za izgradnju Dnevnog centra, obezbijedi sve potrebne dozvole i saglasnosti za izgradnju objekta, obezbijedi stručni nadzor, izgradi infrastrukturne priključke za objekat, da bude nosilac svih poslova vezanih za izgradnju objekta, da bude osnivač JU Dnevnog centra u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Potpisnici Memoranduma su:

za Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ministar dr Suad Numanović

za JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, direktor Zlata Lukač i

za Opštinu Mojkovac, vd predsjednik opštine Radojica Vlaović

Tekst potpisnog Memoranduma možete pogledati na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

____________________________________________________________________________________________

 
 
11.06.2011 11:16h

U Mojkovcu je 03.06.2011. godine na sastanku na kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Mojkovac i dekan Fakulteta za državne i evropske studije, dr Đorđije Blažić, potpisan Memorandum o saradnji.

Potpisnici ovog Memoranduma su Radojica Vlaović v.d. predsjednik Opštine Mojkovac i dr Đorđije Blažić dekan Fakulteta za evropske i državne studije.

Strane potpisnice su saglasne da razvijaju međupartnerski odnos i saradnju koja će se zasnivati na principima partnerstva, a prioritet u zajedničkom djelovanju  biće povećanje kapaciteta edukovanosti o javnoj upravi kako studenata, tako i javnih službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi.

Opština će, između ostalog, u skladu sa potpisanim Memorandumom, odabrati dva maturanta za stipendiranje u toku tri godine diplomskih studija i nastaviće da ih stipendira  ukoliko njihov ostvareni prosjek bude jednak ili veći od 9,00 uz sve položene ispite sa prethodne godine.

Tekst Memoranduma možete pogledati klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

___________________________________________________________________________________________

 
 
03.06.2011 18:57h

 

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 27.05.2011. godine, donijela je 7 odluka:


1. Odluku o donošenju Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac do 2020.


2. Odluku o prihvatanju inicijative za implementaciju privatno-javnog partnerstva sa Calering group LTD


3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost


4. Odliku o imenovanju projekt menadžera


5. Odluku o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradac"


6. Program uređenja prostora za 2011.


7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010.Tekstove odluka možete pogledati ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

 
 
27.04.2011 16:33h

Na osnovu člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere nevladinih organizacija ("Sl.list CG-opštinski propisi"),br 12/011,Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, raspisuje


KONKURS

Za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu namijenjenih za sport i transfere NVO

 

I


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za SPORT, pravo ucesca imaju fizička lica i sportski klubovi registrovani kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori sa sjedištem u Mojkovcu.

 

Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji, (Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija, Obavještenje o razvrstavanju - Izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

plan i program rada sa vizijom - očekivanim rezultatima završni račun za prethodnu takmičarsku godinu

dokaz o broju registrovanih, licenciranih članova u strukovnim savezima za tekuću godinu.

Odabir programa za finansiranje izvršiće Komisja za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO, na osnovu sledećih kriterijuma:

Masovnost

tradicija,

uspjeh (olimpijska,svjetska, evropska, balkanska,regionalna i državna takmičenja, rang takmičenja, prva, druga liga, kup takmičenja, bonus ekipama koje su osvojile medalje)

Stručni rad,

Olimpijski sport


II


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za transfere NVO pravo učešća imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Mojkovcu.


Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji (Rješenje o upisu u registar NVO, Obavještenje o razvrstavanju - izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

kratak opis organizacije sa prethodno realizovanim projektima,

projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,

preporuka eksperata o kvalitetu projekta

garancija ovlašćenog lica (izjavu da nije dobio sredstva od drugog donatora za projekat koji kandiduje),

finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima i realizaciji projekta sa kojim su konkurisali u prethodnoj godini.

 

Projekat treba da sadrži:


naziv organizacije,

naziv projekta,

program rada,

oblast na koju se odnosi projekat,

ciljevi projekta,

detaljan opis projekta (opisati po segmentima projekat) sa propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, kompjuterske simulacije, CD i sl.),

budžet projekta,

način praćenja projekta,

ovlašćeno lice za realizaciju projekta (ime, prezime, adresa, tel.), rok realizacije projekta,

broj žiro računa.


Prijave na Konkurs sa naznakom "Konkurs za sport" podnose se u roku od 15 dana, a prijave na konkurs sa naznakom Konkurs za transfere NVO" podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Pobjeda".


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mojkovac, Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, Trg Ljubomira Bakoča bb Mojkovac,sa naznakom "prijava na konkurs, za sport i nevladine organizacije".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

SEKRETAR

Novka Vlaović, s.r.

 
 
19.04.2011 20:07h

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 30.03.2011. godine, donijela je 7 odluka:


1. Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Radojice Vlaovića za potpredsjednika Opštine Mojkovac

2. Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Grdinić Stevana za potpredsjednika Opštine Mojkovac

3. Odluku o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu

4. Odliku o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora JKP "Gradac" Mojkovac

5. Odluku o imenovanje Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO

6. Odluku o usvajanju strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac 2011.-2015.

7. Odluku o izgradnji pomoćnih objekata namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju


Tekstove navedenih odluka možete naći ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 
 
11.04.2011 17:47h

Sekretarijat za uređenje prostora

zaštitu životne sredine, komunalno- stambene poslove i saobraćaj


Upućuje  javni

P   O   Z   I   V

Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju


 

N A C R T A

PROGRAMA   UREĐENJA PROSTORA ZA 2011.g.

 


Javna rasprava će se održati u periodu od 07.04. - 21.04.2011. godine, u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno - stambene poslove i saobraćaj, zgrada "Bojne njive", kancelarija Glavnog urbaniste, I sprat, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.


Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti  prilikom učešća na javnoj raspravi, ili u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj - Trg Ljubomira Bakoča bb, Opština Mojkovac, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Tekst Programa uređenja prostora za 2011. u elektronskoj formi možete preuzeti  ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.


Sekretarijat za  uređenje prostora,

zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj

Opština Mojkovac

 


___________________________________________________________________________  
 
04.04.2011 20:08h

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

 

CRNOGORSKOM FONDU ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU  iz Podgorice izdata građevinska dozvola za izgradnju kolektivnog stambenog objekta sa poslovanjem,  spratnosti Su+P+3+Pk na dijelu KAT.PARC.1544 KO MOJKOVAC-urbanistička parcela br.1 DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem" - zona "G", zavedena pod brojem 09-210-2-4/224 od 30.03.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

 

 

___________________________________________________________________________  
 
31.03.2011 08:33h

Skupština Opštine Mojkovac je na sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, usvojila

ODLUKU

O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC

ZA 2011. GODINU

Budžet Opštine Mojkovac za 2011. godinu sadrži prihode i rashode u iznosu od 2.730.235,59 €

Prihodi su raspoređeni na:

- Budžetske rashode u iznosu od: 2.685.235,59 €

- Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od: 15.000,00 €

- Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od: 30.000,00 €

Plan Budžeta Opštine Mojkovac postavljen je na sajtu u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 
 
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2011. 04.03.2011 19:28h
GRAĐEVINSKA DOZVOLA 31.01.2011 16:47h
JAVNA RASPRAVA STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA 2011-2015 27.01.2011 20:59h
KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA 27.01.2011 20:42h
OBAVJESTENJE 18.01.2011 20:24h
ZAJEDNO U EVROPI, SIGURNI U NATO 27.09.2010 09:31h
„Mojkovac – Ravnjak 2010.“ 14.09.2010 21:36h
35. MOJKOVAČKA FILMSKA JESEN 14.09.2010 20:32h
Manji požari, veliki testovi 23.08.2010 09:50h
Staro Brskovo turistički potencijal 27.07.2010 12:22h
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 Sljedeća > Kraj >>

Strana 14 od 16
 

izbori

 

 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 494 gostiju na mreži
izborna