+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Slobodan pristup informacijama

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći zahtjeve za slobodan pristup informacijama, kontakt osobe za postupanje po zahtjevima.

Ovlašćene lica Opštine Mojkovac za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama
sha

DOWNLOAD

> Zakon o slobodnom pristupu informacijama
> Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama
> Zahtjev za pristup informacijama pdf_button
sha

VODIČI ZA PRISTUP INDORMACIJAMA KOJE SU U POSJEDU:

>Službe predsjednika i Glavnog administratora

>Skupštine opštine

>Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

>Sekretarijata za opštu upravu, društvene djel.i kadrovska pitanja

>Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode

>Komunalne policije

>Službe zaštite
sha

ZAHTJEVI I RJEŠENJA PO ZAHTJEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

>Kabinet predsjednika

>Glavni administrator

>Službe predsjednika i Glavnog administratora

>Skupštine opštine

>Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

>Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

>Sekretarijata za finansije,imovinu i ekonomski razvoj

>Komunalne policije

>Službe zaštite
sha

Javna nabavke
sha

Odluka o usvajanju Plana integriteta Opštine Mojkovac

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2018-2020.

Rješenje o određivanju menadžera integriteta (odgovornog lica za sprovođenje i izradu plana integriteta)

Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta za period 2018-2020

 Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Uputstvo za postupanje po prijavi za korupciju i evidencija prijava korupcije

sha

Javna preduzeća, ustanove (planovi, programi, izvještaji)
sha

Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac
sha

Spisak zaposlenih u organima lokalne uprave Opštine Mojkovac
sha

 

© 2022 Bild studio