Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Proaktivan pristup informacijama Službe Glavnog administratora

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći sadržaje vezane za pristup informacijama u nadležnosti Službe Glavnog administratora.

ZAKONI

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG" br.2/18, 34/19 i 8/21)
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" br.2/18, 34/19 i 38/20)
- Zakon o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
- Zakon o upravnom sporu (Sl.list CG" br.54/16)
- Zakon o državnoj upravi ("Sl.list CG" br.78/18)

UREDBE

- Uredba o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku ("Sl.list CG" br.18/16)

STATUT I POSLOVNIK 

Statut Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.29/18)
- Poslovnik o radu Skupštine Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.37/18)

ODLUKE

- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.52/2022)  

OSTALO

Izvještaji o radu i Program rada - Služba Glavnog administratora 

Vodič za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Službe Glavnog administratora
Obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacijama
Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Službe 
Spisak zaposlenih 

Spisak zaposlenih Službe
Glavnog administratora
Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2020-2022. 

OSTALE INFORMACIJE
PREGLED USVOJENIH ZAHTJEVA ZA SLPR IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE 

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE
Djelovodnik
Upisnik prvostepenog upravnog postupka po službenoj dužnosti
Upisnik drugostepenog upravnog postupka
Upisnik slobodnog pristupa informacijama

JAVNE NABAVKE 

UGOVORI 

© 2024 Bild studio