Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU (ReLOaD2)

zajednicki logotip reload 2

OPŠTINE KOLAŠIN, MOJKOVAC I PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU:

 

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

                                                                                                                                 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana - Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

 1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,
 2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,
 3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,
 4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,
 5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Kolašin, Mojkovac i Pljevlja i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorije Crne Gore da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Kolašin, Mojkovac i Pljevlja iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 

 • Poboljšati kvalitet života, zdravlja i životne sredine podsticanjem i stvaranjem uslova za aktivan boravak u prirodi (pješačenje, upotreba bicikla, planinarenje...)
 • Razvoj svijesti i edukacija građana o zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti

UKLJUČENOSTI RANJIVIH GRUPA

 • Obezbjeđivanje podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, romi, egipćani, lgbt, žene, djeca, djeca saproblemima u ponašanju, mladi...)
 • Obezbjeđivanje podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju

 

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

 • Ponuditi programe neformalne edukacije za poslodavce i nezaposlene
 • Podrška osnivanju i razvoju biznisa

 

KULTURA

 • Očuvanje i promocija starih zanata
 • Unapređenje ambijenta za razvoj kulture i kulturnoistorijskog nasljeđa

provedeno slobod

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 15,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od

 • 7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO),
 • 5 do 7 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima).

 

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od jula 2023. do aprila 2024. godine, odnosno od jula 2023. do januara 2024. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem u Crnoj Gori. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije opštine van Klastera Tara želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji opštine Klastera, mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Pljevlja www.pljevlja.me, Kolašin www.opstinakolasin.me i Mojkovac www.mojkovac.me .

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Tara se može preuzeti od 28. aprila - 29. maja 2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i sa web stranice opština Kolašin, Mojkovac i Pljevlja ili lično preuzimanjem na arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48; Pisarnici Opštine Kolašin, Buda Tomovića br. 1;  Pisarnici Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča br. 4.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Kolašin, Mojkovac i Pljevlja će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • 4. maja 2023. godine, u periodu od 9.00 do 10.00 sati, u sali Službe menadžera Opštine Pljevlja, Sportski centar „Ada“ Pljevlja,
 • 4. maja 2023. godine, u periodu od 12.30 do 13.30 sati, u Miltimedijalnoj sali Opštine Mojkovac (Trg Ljubomira Bakoča, br. 4), Mojkovac,,
 • 4. maja 2023. godine, u periodu od 14.00 do 15.00 sati, u maloj sali JU centra za kulturu (Trg Boraca), Kolašin.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 29. maja 2023. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

    Opština Pljevlja                                                               Opština Mojkovac                                                                      Opština Kolašin

 Kralja Petra I br. 48                                                        Trg Ljubomira Bakoča br. 4                                                          Buda Tomovića br.1

    84 210  Pljevlja                                                                 84 205 Mojkovac                                                                       81 210 Kolašin

Na koverti se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama–za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše. O primljenoj pošiljci u opštinama će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Rok za predaju aplikacija je 31. maj 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama Pljevlja www.pljevlja.me, Kolašin www.opstinakolasin.me i Mojkovac www.mojkovac.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

 

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH MOŽETE PREUZETI OVDJE

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRI APLICIRANJU možete preuzeti OVDJE

 

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

© 2024 Bild studio