Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

XIV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

Sjednica će se održati dana 4. aprila 2024. godine, (četvrtak), sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Mojkovac


D N E V N I    R E D

 

1Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Mojkovac za 2024. godinu,

2. Predlog Programa uređenja prostora za 2024. godinu,

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju sporta,

4. Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca,

5. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  Mojkovac“ za 2023. godinu,

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2024. godinu,

7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

8. Predlog Godišnjeg  Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu u DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac, broj 847 od 20.03.2024. godine,

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2024. godinu,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Odbora direktora DOO“Komunalne usluge Gradac“ Mojkovac,

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za poravnanje pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u predmetu CMP 922/23/IK,

12. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2024. godinu,

13. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju odbora za izbor i imenovanja,

14. Odbornička pitanja.

© 2024 Bild studio