Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Pravilnici i knjiga internih procedura

Klikom na naredne linkove možete preuzeti akte
 ___________________________________________________________________________________________

PRAVILNICI O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI ORGANA UPRAVE OPŠTINE MOJKOVAC

1. Služba predsjednika
2. Služba Glavnog administratora
3. Komunalna policija
4. Služba zaštite i spašavanja
5. Sekretar SO i služba
    -Pravilnik izmjene i dopune SO služba

6. Sekretarijat za opštu upravu, druš.djel i kadrovska pitanja
7. Sekretarijat za finansije i privredu
8. Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
9. Služba menadžera

KNJIGA INTERNIH PROCEDURA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

1. Uvod

2. Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca

3. Etički kodeks izabranih predstavnika/ca  i funkcionera/k u lok. samoupravi

4. Pravilnik o unutrašnjoj organizacijii i sistematizaciji-Sekretarijat za finansije

5. Uputstvo o radu trezora

6. Pravilnik o planiranju i pripremi Budžeta

7. Interna procedura o načinu rada i postupcima u oblasti utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih prihoda

8. Pravilnik za sprovođenje postupka javnih nabavki roba, usluga i ustupanja izvođenja  radova

9. Pravlnik o načinu evidencije, kontrole i plaćanja ulaznih faktura

10. Interna procedura o načinu obračuna i isplate zarade

11. Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju

12. Pravilnik o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

13. Odluka o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila

14. Pravilnik o formiranju radnih timova

15. Pravilnik o radnom vremenu i redu u službenim prostorijama organa lokalne uprave Opštine Mojkovac

16. Pravilnik o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve Opštine Mojkovac

© 2024 Bild studio