Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

ODLUKU O CIJENAMA USLUGA U AUTO TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI I SA TERITORIJE OPŠTINE MOJKOVAC

19 April 2024

Na osnovu člana 87 stav 14 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju  (''Sl.list CG, br. 71/2017 i 61/2019. godine.), te članu 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG. br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020), članu 83 i 84 Statuta Opštine Mojkovac (''Sl.list CG-opštinski propisi'', br. 29/18 i 37/22), predsjednik Opštine, donosi

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPŠTINE MOJKOVAC, NA PODRUČJU PREDVIĐENOM ODLUKOM O OSNIVANJU BIZNIS ZONE

11 April 2024

Opština Mojkovac na osnovu člana 39 stav 1, 6 i 7 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini („Sl. list CG“ br. 21/09, 40/11), člana 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“ br. 44/10), člana 5 i 6 Odluke o osnivanju biznis zone „Babića Polje“ („Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 19/17) objavljuje:

Pročitaj više

SUPERVISION OF WORKS ON WASTEWATER MANAGEMENT SYSTEM IMPROVEMENT IN THE MUNICIPALITY OF MOJKOVAC EIB-GTP/ENR/WSR/01-426/23-1817

05 April 2024
Supervision of works on wastewater management system improvement in the Municipality of Mojkovac EIB-GtP/ENR/WSR/01-426/23-1817
Pročitaj više

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE MEMORIJALNOG CENTRA POSVEĆENOG MOJKOVAČKOJ BICI NA LOKACIJI BOJNA NJIVA

01 April 2024

Opština Mojkovac – Služba predsjednika, glavni gradski arhitekta  raspisala je  konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje Memorijalnog centra posvećenog mojkovačkoj bici na lokaciji Bojna njiva

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPŠTINE MOJKOVAC, NA PODRUČJU PREDVIĐENOM ODLUKOM O OSNIVANJU BIZNIS ZONE

01 April 2024

Opština Mojkovac na osnovu člana 39 stav 1, 6 i 7 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini („Sl. list CG“ br. 21/09, 40/11), člana 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“ br. 44/10), člana 5 i 6 Odluke o osnivanju biznis zone „Babića Polje“ („Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 19/17) objavljuje:

JAVNI POZIV

Za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac, na području predviđenom Odlukom o osnivanju biznis zone „Babića Polje“, za potrebe podsticanja investicija i otvaranja novih radnih mjesta.


U zakup se daje:

 
Katastarska parc. br. 425/10 odnosno UP 1 površine 1 904 m², Blok 1  Zona A;

 
U Biznis zoni „Babića Polje“, upisano u List nepokretnopsti br. 269 KO Gornja Polja.


Tekst javnog poziva preuzmite - ovdje

Pročitaj više

XIV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

27 March 2024

Sjednica će se održati dana 4. aprila 2024. godine, (četvrtak), sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Mojkovac


D N E V N I    R E D

 

1Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Mojkovac za 2024. godinu,

2. Predlog Programa uređenja prostora za 2024. godinu,

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju sporta,

4. Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca,

5. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  Mojkovac“ za 2023. godinu,

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2024. godinu,

7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

8. Predlog Godišnjeg  Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu u DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac, broj 847 od 20.03.2024. godine,

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2024. godinu,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Odbora direktora DOO“Komunalne usluge Gradac“ Mojkovac,

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za poravnanje pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u predmetu CMP 922/23/IK,

12. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2024. godinu,

13. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju odbora za izbor i imenovanja,

14. Odbornička pitanja.

Pročitaj više

ZBOR GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE PODBIŠĆE

04 March 2024

Zbor građana sa prebivalištem u mjesnoj zajednici Podbišće, održaće se dana 12.03.2024 (utorak) u Centru za kulturu Mojkovac sa početkom u 18:00 h.

Pročitaj više

Javna rasprava o tekstu Nacrta Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubima

26 February 2024

Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima , načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca sprovešće Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine mojkovac, u periodu od 27.02.2024. godine do 12.03.2024. godine

Pročitaj više
0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2024 Bild studio