Odluke donesene na XXVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 05.11.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne Komisije

2. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za kom.opremanje gr.zemljišta za JUSMŠ "V.Đukić"

3. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja

4. Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak o oslobađanju dijela god.naknade za kor.kom.objekata 2013.

 

 

Odluke donesene na XXVII sjednici SO Mojkovac održanoj 31.07.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 26/13)


1. Odluka o osnivanju DOO "Komunalne usluge - Gradac" Mojkovac

2. Odluka o izmjenama i dop.Odluke o kor.i naknadi za koriš.puta i putnog zemlj.pored opštinskih i nekateg. puteva

3. Odluka o odluke o prenosu prava svojine na zemljištu i objektu

4. Odluka o davanju saglasnosti predsjedniku Opštine za preduzimanje pravnih radnji

5. Akcioni plan za borbu protiv korupcije u opštini Mojkovac za period 2013-2014.godine

6. Lokalni Akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2015.godine

7. Odluka o davanju jemstva po kreditu JKP "Gradac"

 

 

Odluke donesene na XXVI sjednici SO Mojkovac održanoj 27.06.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

 

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2012. godinu

2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o keditnom zaduženju

3. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

4. Odluka o rodnoj ravnopravnosti

5. Odluka o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građ.zemljišta JUOŠ "Aleksa Đilas Bećo"

6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Predsjednika Opštine Mojkovac za 2012. godinu

7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2012.

8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije za 2013.

9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu za 2012.

10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada  JU Centar za kulturu za 2013.

11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac"  za 2012.

 

 

Odluke donesene na XXV sjednici SO Mojkovac održanoj 03.06.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

 

1. Odluka o donošenju DUP "Sportska zona"

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

3. Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

4. Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac

5. Odluka o davanju na korišćenje mješovite gradske pijace

6. Odluka o pijačnom redu

7. Odluka o porezu na nepokretnosti

8. Odluka o davanju saglasnosti na plan rada - pružanja usluga JKP "Gradac" Mojkovac

9. Odluka o imenovanju Komisije za sprov.progr.podsti. mjera razvoju poljoprivrede za opštinu Mojkovac 2013.

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za sprov. programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede za '12.

11. Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2013. godinu

12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2012. godinu

13. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2013. godinu

14. Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2013. godinu

 

Odluke donesene na XXIV sjednici  SO Mojkovac održanoj 19.03.2013.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 12/13)


Program rada SO Mojkovac za 2013. godinu

Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2013. godinu

Odluka o finansiranju sorta

Odluka o razrješenju člana Savjeta za ekologiju,zaštitu prirode

Odluka o imenovanju člana Savjeta za ekologiju, zaštitu prirode i živ.sredine

Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2013. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Mojkovac 2012-2019., o realizaciji Akcionog plana za 2012. godinu

Odluka o imenovanju menadžera projekta "Sinjajevina"

Odluku o namjeni sredstava ustupljenih Opštini Mojkovac od Vlade CG

Odluka o razrješenju člana Odbora za saradnju sa mjesnim zajednicama

Odluka o imenovanju člana Odbora za saradnju sa mjesnim zajednicama

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju opštinske izborne komisije

Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu


 

 

Odluke donesene na XXIII sjednici  SO Mojkovac održanoj 25.12.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/13)


Akcioni plan u oblasti invalidnosti u Opštini Mojkovac za period 2013 - 2017. godine

Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac za period 01.01.do 31.03.2013.godine

Odluka o određivanju privrednih društava i preduzetnika radi organizovanja preduzetnih jedinica

Odluka o izmjeni i dopuni jednogodišnjeg programa uređenja prostora za 2012.godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga isporučenog kom.dobra i izvršene kom.usluge

Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine br. 01-1245 od 11.09.2012.godine

Odluka o potvrđivanju Zaključka predjednika Opštine Mojkovac o oslobađanju dijela obaveza po osnovu naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa puta za 2012.

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o imenovanju predsjednika i člana Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i kom-stambenu djelatnost

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluka o razrešenju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i kom-stambenu djelatnost


Odluke donesene na XXII sjednici  SO Mojkovac održanoj 31.07.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 26/12)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora

 

 

Odluke donesene na XXI sjednici  SO Mojkovac održanoj 26.04.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 23/12)

 

Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.do 2019. godine

Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2012. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnost

Program uređenja prostora za 2012. godinu

 

 

Odluke donesene na XX sjednici  SO Mojkovac održanoj 26.04.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 15/12)


Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o upotrebi stalne budžetske rezerve

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Odluka o visini naknade za rad Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere i Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike opštine Mojkovac

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade za upotrebu lokalnih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ustupanju Gradske kapele na privremeno korišćenje

Odluka o imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o imenovanju komisije za sprovođenje Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "N. Rakočević" Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada-pružanje usluga JKP "Gradac" Mojkovac

Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

 

Odluka donesena na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 30.01.2012. godine

(Odluka objavljena u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/12)


Odluka o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za sport

 

Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj dana 29.12.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.3/12)


Odluka o Budžetu za 2012. godinu

Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

Odluka o prodaji pokretnih stvari

Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2012. godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac za 2011.

Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu

Zaključak o prestanku obilježavanja "7. januara" kao praznika Opštine Mojkovac

 

 

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj dana 01.12.2011. godine

(Odluka objavljena u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 37/11)


Odluka o postupanju organa lokalne uprave u projektu mini hidroelektrana "Ugljari" i Bjelojevići


Odluke donesene na XVI sjednici SO Mojkovac održanoj 17.10.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 32/11)

 

Odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje dijela Njegoševe ulice i lokalnog puta za Ravni

Odluka o određivanju lokacije za deponovanje komunalnog otpada

Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o prodaji pokretnih stvari

Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari

Odluka o davanju u zakup nepokretnosti

Odluka o razrješenju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

Odluka o imenovanju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

Odluka o razrješenju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na potrošnju

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na firmu ili naziv

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Odluke donesene na XV sjednici SO Mojkovac održanoj dana 30.08.2011. godine

(Odluka objavljena u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 27/11)

 

Odluka o izboru predsjednika Opštine

 

 

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 04.07.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 22/11)

 

Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2010. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za određivanje lokacije gradskog groblja

Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Ravni - J.potok

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "N. Rakočević" za 2011. godinu

Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JKP "Gradac" Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Tutići

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu "N. Rakočević" za 2011. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac" Mojkovac za 2010. godinu

 

Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 27.05.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/11)

 

Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana opštine (PUP-a) do 2020. godine

Odluka o prihvatanju inicijative za implementaciju privatno-javnog partnerstva sa Calering group LTD

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o imenovanju projekt menadžera

Odluka o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradac" Mojkovac

Program uređenja prostora za 2011. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010. godinu

 

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 30.03.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 12/11)

 

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Vlaović Radojice za potpredsjednika Opštine Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Grdinić Stevana za potpredsjednika Opštine Mojkovac

Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora JKP "Gradac" Mojkovac

Odluka o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere  NVO

Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac 2011.-2015.

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju