Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

PUP opštine Mojkovac 2020.

________________________________________________________________

IZMJENE PUP-a 2019.

_________________________________________________________________

- Odluka 
- Tekstualni dio

IZMJENE GUR-a - GRAFIČKI DIO -
01 PODLOGA SA VERTIKALNOM I HORIZONTALNOM PREDSTAVOM TERENA
02a NAMJENA POVRSINA - vazeci plan
02b NAMJENA POVRSINA - izmjene
03 SAOBRACAJ - vazeci plan
04 VODOVODNA I KANALIZACIONA MREZA - vazeci plan
05a ELEKTROENERGETSKA I TK MREZA - vazeci plan
05b ELEKTROENERGETSKA I TK MREZA - izmjene
06a ZELENILO I PEJZAZNO UREDJENJE - vazeci plan
06b ZELENILO I PEJZAZNO UREDJENJE - izmjene

IZMJENE PUP-a - GRAFIČKI DIO -
01 AZURNA KARTA SA ADMINISTRATIVNOM PODJELOM
02 POSTOJECE STANJE NAMJENE PROSTORA - vazeci plan
03a NAMJENA PROSTORA - vazeci plan
03b NAMJENA PROSTORA - izmjene plana
04 MREZA NASELJA I CENTARA - vazeci plan
05 SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA - vazeci plan
06a PRIMARNI OBJEKTI HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE - vazeci plan
06b PRIMARNI OBJEKTI HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE - izmjene plana
07a ELEKTROENERGETSKA I TK INFRASTRUKTURA - vazeci plan
07b ELEKTROENERGETSKA I TK INFRASTRUKTURA - izmjene plana
08a ZASTITA ZIVOTNE SREDINE,PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA-vazeci plan
08b ZASTITA ZIVOTNE SREDINE,PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA- izmjene plana

________________________________________________________________

IZMJENE PUP-a

_________________________________________________________________

01. Urbanisticko plansko rjesenje podloga

02. Urbanisticko plansko rjesenje namjena postojeća

03. Urbanisticko plansko rjesenje plan namjene

04. Urbanisticko plansko rjesenje zelenilo plan

Tekstualni dio

 __________________________________________________________________

PUP

__________________________________________________________________

Prostorno-plansko rješenje

01. Ažurna karta sa administrativnom podjelom

02. Namjena prostora - postojeće stanje

03. Namjena prostora - plan

04. Mreža naselja i centara

05. Saobraćajna infrastruktura - plan

06. Primarni objekti hidrotehničke infrastrukture

07. Elektroenergetika i TK infrastruktura - plan

08. Zaštita životne sredine - plan

D1. Geološka karta

D2. Prirodne karakteristike terena

 

Urbanističko-plansko rješenje

01. Podloga

02. Postojeća namjena

03. Postojeći saobraćaj

04. Postojeća hidro-infrastruktura

05. Postojeća elektro-infrastruktura

06. Planirana namjena površina

07. Planirani saobraćaj

08. Planirana hidro-infrastruktura

09. Plan elektro-instalacija

10. Plan ozelenjavanja

Tekstualni dio

 

© 2024 Bild studio