ZAKONI

sha

 

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zakon o strateška procjena uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti životne sredine - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti prirode - preuzmi tekst

Zakon o upravljanju otpadom - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti od buke- preuzmi tekst

Zakon o nacionalnim parkovima- preuzmi tekst

PRAVILNICI i UREDBE

sha

 

- Uredba o projektima - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini dokumentacije uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene utic. na živ. sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini dokumentacije uz zahtjev za određivanje sadržaja elab. o procjeni utic. na živ. sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine - preuzmi tekst

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini - preuzmi tekst

- Akustične zone - preuzmi tekst

 

ODLUKE

sha

 

 - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet

- Predlog odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Lokalnu studiju lokacije Mišnića potok - preuzmi tekst

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije Štitarička rijeka - preuzmi tekst

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za dio PUP "Babića Polje"-Biznis zona - preuzmi tekst

- Odluka o načinu privremenog skladištenja otpada - preuzmi tekst

- Odluka o određivanju privremene lokacije za skladištenje otpada - preuzmi tekst

 

 

ZAHTJEVI

sha

 

- Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zahtjev za saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst