+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna knjiga - Zaštita životne sredine

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list Crne Gore", br. 14/07) Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat uticaja u vidu javne knjige.

Članom 2 Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka, koja je putem interneta dostupna javnosti.

 

Napomena: Izaberite Javnu knjigu koju otvarate. Da bi otvorili link ka dokumentu u okviru glavne knjjige kliknite na željeni link držeći taster CTRL na tastaturi, a nakon toga na upozorenju koje se pojavi kliknite na OK da bi preuzeli Javnu knjigu.

 

 

JAVNA  KNJIGA
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008

 

© 2020 Bild studio