Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

SKUPŠTINSKA SLUŽBA

Marko Janketić
Predsjednik SO Mojkovac

tel. 00 382 50 470 272 - predsjednik SO

 
Miloje Krgović
VD Sekretara SO Mojkovac
trg Lj. Bakoča bb
84205 Mojkovac                                                                            
t
el. 00 382 50 470 320 - sekretar SO
tel. 00 382 50 472 135                                                                                                                          
tel. 00 382 50 470 273           
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

AKTI:

prav org so
                                    
pravilnik izmjene dopune

stst   posl   odlukeso

        ev akt odb

             zapis     ODBORNICI 1

 

PROGRAMI I IZVJEŠTAJI

ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA

 

OBAVJEŠTENJA:

 

Dan opštine Mojkovac je 7. januar u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac (,,Sl.list CG-Opštinski propisi'', br.37/22)
usvojenoj na sjednici SO Mojkovac održanoj dana 25.07.2022.  

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

XV sjednica će se održati dana 27.6. 2024. godine, (četvrtak), sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Mojkovac.

D N E V N I   R E D

1. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2023. godinu,

2. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu,

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu,

4. Predlog Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2023. godinu Turističke organizacije Mojkovac,

5. Predlog Programa rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2024. godinu,

6. Predlog Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“  Mojkovac  za 2023. godinu, 

7. Predlog  Plana i Programa rada JU Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2024. godinu,

8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju sporta,

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2024. godinu,

10. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora za izbor i imenovanja,

11.Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja.

 ________________________________________________________________________ 

 
XIV Sjednica će se održati dana 4. aprila 2024. godine, (četvrtak), sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Mojkovac


D N E V N I    R E D

1Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Mojkovac za 2024. godinu,

2. Predlog Programa uređenja prostora za 2024. godinu,

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju sporta,

4. Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca,

5. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  Mojkovac“ za 2023. godinu,

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2024. godinu,

7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

8. Predlog Godišnjeg  Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu u DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac, broj 847 od 20.03.2024. godine,

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2024. godinu,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Odbora direktora DOO“Komunalne usluge Gradac“ Mojkovac,

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za poravnanje pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u predmetu CMP 922/23/IK,

12. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2024. godinu,

13. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju odbora za izbor i imenovanja,

14. Odbornička pitanja.

 ________________________________________________________________________ 

XIII Sjednica će se održati  dana 29. decembra 2023. godine, sa početkom u 10h u  Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.
 

________________________________________________________________________ 

Sjednica će se održati dana 10. novembra 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

Zahtjev za sazivanje sjednice SO Mojkovac

Zaključak

________________________________________________________________________ 

XII Sjednica će se održati dana 27. oktobra 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D


1.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu,

2. Predlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Mojkovac,

3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene za regulisane komunalne djelatnosti,

4. Predlog Odluke  o mjesnim zajednicama,

5. Predlog Odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu,

6. Odbornička pitanja.

 ________________________________________________________________________ 

 
XI Sjednica će se održati dana 4. avgusta 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Predlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu,

3. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti za potrebe „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ d.o.o. Podgorica, radi izgradnje podzemnih kablovskih 10 kV vodova na teritoriji opštine Mojkovac u KO Mojkovac, KO Dobrilovina i KO Podbišće,

4. Predlog Odluke o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

6. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac,

7. Predlog Programa uređenja prostora opštine Mojkovac za 2023. godinu,

8. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja,

9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac,

10. Predlog Odluke o pristupanju izradi predloga Poslovnika Skupštine opštine Mojkovac i imenovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika,

11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu,

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2023. godinu,

13. Odbornička pitanja.

________________________________________________________________________ 

 
X Sjednica će se održati dana 18. maja 2023. godine, (četvrtak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija,

3. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti-zemljište u zoni V planinsko područje za 2023. i 2024. godinu,

4. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2023. godinu,

5. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2022. godinu,

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2023. godinu,

7. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2023. godinu,

9. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2023. godinu,

11. Predlog Odluke o davanju garancija opštine Mojkovac za otplatu kreditnih sredstava stambenih zgrada,

12. Odbornička pitanja.

________________________________________________________________________ 

X Sjednica će se održati dana 28. aprila 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta,

2. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2022. godinu,

3. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija,

4. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti-zemljište u zoni V planinsko područje za 2023. i 2024. godinu,

5. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2023. godinu,

6. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2022. godinu,

7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2023. godinu,

8. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2023. godinu,

10. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2023. godinu,

12. Odbornička pitanja

________________________________________________________________________ 

IX Sjednica će se održati dana 6. februara 2023. godine, (ponedjeljak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1.Predlog Odluke o imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije,

2.Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi  rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Lepenac –Ribarevine,

3.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - Mojkovac“,

4.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac,

5.Predlog Odluke o stipendiranju studenata,

6.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene za regulisane komunalne djelatnosti,

7.Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mojkovac,

8.Odbornička pitanja.

 ________________________________________________________________________ 

VIII sjednica će se održati dana 23. decembra 2022. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.


D N E V N I    R E D
 

1.Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu,

2.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor izvršnog direktora DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac,

3.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac,

4.Odbornička pitanja.

 ________________________________________________________________________ 

VII Sjednica će se održati dana 25. novembra 2022. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

 
D N E V N I    R E D

1.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2.Odbornička pitanja.

________________________________________________________________________ 

VI Sjednica će se održati dana 3. novembra 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D  

1. Predlog Odluke o javnom vodosnabdijevanju, upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama,

2. Predlog Odluke o utvrđivanju cijene usluge podrške za život u zajednici-usluge dnevnog boravka, koji se pruža u JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – Mojkovac,

3. Predlog Odluke o davanju na korišćenje,

4. Predlog Odluke o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Mojkovac,

5. Odbornička pitanja.

 ________________________________________________________________________ 

V sjednica SO Mojkovac će se održati dana 25. jula 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D


1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

2. Predlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu broj 01-018/22-1186 od 08.07.2022. godine

3. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe rekonstrukcije i sanacije fekalne kanalizacione mreže u KO Mojkovac,

4. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tutići, KO Mojkovac i KO Podbišće za rekonstrukciju i izgradnju fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića Potoka i Ambarina u opštini Mojkovac,

5. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe složenog inžinjerskog objekta – NDTS 10/0,4 kV i 10 kV dovodnog kabla – veza sa postojećom trafostanicom u KO Gornja Polja u zahvatu Detaljnog urbanistitičkog plana „Babića Polje 1“ Opština Mojkovac,

6. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bjelojevići za izgradnju pristupnih puteva putu Vragodo – Vrioci – Žarski katun u Mojkovcu,

7. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarske parcele br. 1409/20iz LN br. 338 u KO Mojkovac,

8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Mojkovac,

9. Predlog Odluke davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije Mojkovac,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

11. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu, br. 01/407-2022 od 31.12.2021. godine i br. 01/55-2022 od 15.02.2022. godine,

12. Predlog Odluke o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove ,,Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama  u razvoju’’ Mojkovac,

13. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac,

14. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac,

15. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2022. godinu,

16. Predlog jednogodišnjeg Programa uređenja prostora za 2022. godinu,

17. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,

18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

19. Odbornička pitanja.
________________________________________________________________________ 

IV Sjednica SO Mojkovac održaće se dana 14. aprila 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1 Odluka o konstatovanju prestanka mandata sekretara Skupštine opštine Mojkovac

2 Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mojkovac

3 Predlog Odluke o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta opštine Mojkovac

4 Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Predloga Statuta opštine Mojkovac

5 Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2022. godinu      

6 Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti br. 01-018/22-510 od 05.04.2022. godine

7 Predlog Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“  Mojkovac  za 2021. godinu i Finansijski izvještaj

8 Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu

9 Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2021. godinu

10 Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2022. godinu

11 Odbornička pitanja

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 067/516-053 i 069-366-140.


________________________________________

III Sjednica SO Mojkovac održaće se dana 22. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta

2. Konstatovanje prestanka funkcije potpredsjedniku opštine Mojkovac zbog isteka mandata

3. Predlog Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac

4. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta skupštine opštine Mojkovac

5. Predlog Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

6. Predlog Odluke o razrješenju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

7. Predlog Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

8. Predlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

10. Predlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“

11. Predlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Mojkovac, br. 01/18-22-327 od 08.03. 2022. godine

13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Mojkovac, br. 01/18-22-328 od 08.03. 2022. godine

14. Odbornička pitanja

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 067/516-053 i 069-366-140.

________________________________________

II Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 01. februara 2022. godine (utorak), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

2. Predlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

3. Izbor predsjednika Opštine Mojkovac

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 067-516-053 i 069-366-140.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE
Marko Janketić

____________________________________

XXII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 14. decembra 2021. godine (utorak), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2022. godinu

2. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva

____________________________________

14.09.2021. 

XX Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 20. septembra 2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2021. godinu

2. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Mojkovac

3. Predlog Odluke o davanju u zakup zemljišta na kojem se postavljaju privremeni objekti

4. Informacija o učešću opštine Mojkovac u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

5.Odbornička pitanja.

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE
Dragomir Mrdak

_________________________

17.06.2021. 

XIX Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 25. juna 2021. godine (petak), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

 1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta
 2. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 3. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana opštinske izborne komisije,
 4. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu,
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,
 6. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu,
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu,
 8. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarskih parcela br. 897/7 iz LN br. 553, 897/9 iz LN br. 552, 897/10 i 897/11 iz LN br. 814 i 956/2 iz LN br. 579 u KO Mojkovac,
 9. Odbornička pitanja.

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE
Dragomir Mrdak

_________________________

16.03.2021.

XVIII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 26. marta 2021. godine (petak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

 1. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 2. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2021. godinu,
 3. Predlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti - urbanističkih parcela br. 17, 18, 19 i 21 u okviru DUP-a „Podbišće 2 “- prva faza realizacije „Grotulja“,
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE "Mišnića potok" u Mojkovcu,
 5. Predlog Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac,
 6. Predlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu,
 7. Predlog jednogodišnjeg Programa uređenja prostora za 2021. godinu,
 8. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V – planinsko područje za 2021. i 2022. godinu,
 9. Predlog Оdluke о stavljanju van snage Odluke br. 05-127 od 23. decembra 2019. godine,
 10. Predlog Оdluke о stavljanju van snage Odluke br. 05-040/20-99 od 3. novembra 2020. godine,
 11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2020. godinu,
 12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu,
 13. Predlog Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu,
  Bilansi Centar za kulturu 2020.
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2021. godinu,
 15. Predlog Odluke о stavljanju van snage opštinskih odluka,
 16. Odbornička pitanja.


           Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

------------------------------------------------------------

 21.12.2020.

XVII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 28. decembra 2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2021.
2. Odbornička pitanja

------------------------------------------------------------

23.11.2020.


XVI Sjednica SO Mojkovac će se održati dana
30. novembra 2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020.
2. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju  
4. Predlog Odluke o lokalnim objektima od opšteg interesa
5. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti za potrebe DOO "CEDIS" radi postavljanja podzemnih kablovskih vodova u Mojkovcu i polaganja uzemljenja trafostanice TS "Vatrogasni dom"
6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Mojkovac
7. Predlog Odluke o stavljanju van snage opštinskih odluka
8. Odbornička pitanja

------------------------------------------------------------

26.10.2020.

XV Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 03. novembra 2020. godine (utorak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o prodaji nepokretnosti za potrebe izgradnje objekta od opšteg interesa distributivne mreže do 35KV trafostanica "Vatrogasni dom"
2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2 dionica Lepenac- Ribarevine
3. Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.
4. Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2020-2021. godinu
6. Odbornička pitanja

------------------------------------------------------------

16.07.2020.

XIV sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 20.07.2020. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Sali centra za kulturu Nenad Rakočević.

DNEVNI RED možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------

16.03.2020.

 

XIII sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 23.03.2020. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED i MATERIJALE možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------

16.12.2019.

XII sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 23.12.2019. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED i MATERIJALE možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------


05.09.2019.

XI sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 16.09.2019. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------

04.06.2019.

OBAVJEŠTENJE

Dana 14.06.2019. godine održaće se X zasijedanje Skupštine opštine Mojkovac.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

------------------------------------------------------------

19.03.2019.

OBAVJEŠTENJE

Dana 26.03.2019. godine održaće se IX zasijedanje Skupštine opštine Mojkovac.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

------------------------------------------------------------

18.12.2018.

OBAVJEŠTENJE

Dana 26.12.2018. godine održaće se VIII zasijedanje Skupštine opštine Mojkovac.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

------------------------------------------------------------

 

© 2024 Bild studio