Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

IMENOVANJE ČLANA NVO U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Crna Gora

Opština Mojkovac

Predsjednik

Br. 01-698

Mojkovac, 30.05.2012.

 

U skladu sa članom 6 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 15/12), predsjednik Opštine, upućuje

 

JAVNI POZIV

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA DA UČESTVUJU U PROCESU IZBORA SVOJIH PREDSTAVNIKA

U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

 

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži jednog kandidata. Biraju se dva člana koji ne mogu biti iz iste nevladine organizacije.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata dostavlja:

- dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija

- ime, prezime i JMB predloženog kandidata

- pisanu saglasnost o prihvatanju kandidature

- dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu kandidata

- status u nevladinoj organizaciji

- izjavu kandidata da nije zaposlen u organima lokalne uprave, da nije poslanik, odbornik ili član organa političke stranke.

 

Predlozi za člana Komisije podnose se Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Mojkovac, propise i kadrove najkasnije do 08.06.2012. godine.

Prioritetne oblasti u kojima će se za 2012. godinu pružati finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija su projekti koji naročito:

- obezbjeđuju raznovrsnost, viši nivo i kvalitet usluga licima sa invaliditetom i društvenu brigu o djeci i mladima

- podstiču lokalni ekonomski razvoj kroz poljoprivredu, turizam i zaštitu životne sredine

- doprinose očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva

 

Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku projekata NVO možete preuzeti ovdje klikom na link ODLUKA.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

 

 

© 2023 Bild studio