+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA O NEMATERIJALNOJ KULTURNOJ BAŠTINI

Poštovani sugrađani,

Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list CG", br. 49/10) nematerijalna kulturna baština je prvi put prepoznata nacionalnim propisom, a Crna Gora je ratifikovala Konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine u julu 2009. godine. Usvajanjem podzakonskih akata u vezi sa Zakonom stvorili su se svi formalni preduslovi za sistematičan pristup zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Nacionalnim programom razvoja kulture 2011-2015, valorizacija nematerijalne baštine je prepoznata kao jedan od prioritetnih u oblasti kulturne baštine. Dosadašnje aktivnosti u ovoj oblasti sprovođene su od strane brojnih aktera, ali usljed nedostatka normativnog okvira nije bilo organizovanog pristupa ovoj oblasti.

Polazeći od važnosti sistematičnog pristupa istraživanja nematerijalne baštine, a oslanjajući se na Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Ministarstvo kulture je u decembru 2011. predložilo Godišnji plan zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2012.Program koji je usvojen obezbijedio je finansijsku potporu na bazi ravnomjernog tretmana kulturnih dobara na teritoriji Crne Gore. Značajan segment ovogodišnjeg programa čini i projekat Evidentiranja nematerijalne kulturne baštine na teritoriji Crne Gore. Projekat je osmišljen sa ciljem rekognosciranja terena u svim opštinama i sačinjavanja preliminarne liste nematerijalnih kulturnih dobara, od kojih će neka dobiti status kulturnih dobara.

Kako zaštita nematerijalne baštine podrazumijeva značajnu ulogu lokalnih zajednica i lokalnih institucija, pozivaju se građani Opštine Mojkovac da uzmu učešće u ovom projektu i dostave predlog o tome šta smatraju za dio svoje nematerijalne baštine (član 17 Zakona o zaštiti kulturnih dobara: "Nematerijalno kulturno dobro je ljudsko umjeće, izražaj, vještina ili izvođenje, kao i predmet, rukotvorina, instrument ili prostor koji je sa tim povezan, koje zajednice, grupe, i u pojedinim slučajevima, pojedinci prepoznaju kao dio svoje kulturne baštine; Nematerijalno kulturno dobro može biti: jezik, govor, usmeno predanje, usmena književnost ili drugi usmeni izraz; kulturno i znamenit mjesto, tradicionalni zanat i vještina").

Sve predloge dostaviti na adresu: Opština Mojkovac, trg Lj. Bakoča bb Mojkovac ili direktno na pisarnici Opštine sa naznakom: "Predlog nematerijalne kulturne baštine".

 

S poštovanjem,

 

GLAVNI ADMINISTRATOR

Maja Ikervari

shadowshadowshadow

 

 

 

© 2020 Bild studio