+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

JAVNI POZIV- Davanje u zakup zemljišta

Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za davanje u zakup nepokretnosti, objavljuje

 

JAVNI POZIV

o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u Poljima, Stevanovcu i Sinjavini.

Zemljište se daje u zakup na 3 godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fiztička lica, a ponuda treba da sadrži:

   • Tačan naziv, odnosno ime i adresu ponuđača
   • Cijenu zakupa
   • Podatke o katastarskoj parceli na koju se ponuda odnosi
   • Pečat i potpis ovlašćenog lica za pravna lica odnosno potpis za ponuđača fizička lica

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koveri sa naznakom "Ponuda za zakup zemljišta - ne otvaraj", svakog radnog dana od 8 do 15 časova zaključno sa 18.04.2014. godine, neposrednim dostavljanjem na pisarnici Opštine ili putem preporučene pošte (s tim da se ponuda dostavljena putem pošte razmatra samo ukoliko je stigla u roku utvrđenom za dostavu ponuda).

 

Otvaranje ponuda izvršiće se dana 21.04.2014. godine u prostorijama Opštine, a nakon toga Komisija će donijeti Odluku o najpovoljnijem ponuđaču.

 

DETALJNIJE o Javnom pozivu, parcelama koje se nude u zakup, uslovima, rokovima preuzmiite OVDJE - JAVNI POZIV-ZAKUP.

 

shadowshadow

 

 

 

 

 

 

© 2021 Bild studio