Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

PITANJA I ODGOVORI - JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U KOLAŠINU I MOJKOVCU

PITANJA:
 
1. Budući da se aplikacioni paket sastoji od 12 obrazaca (od A do L), pretpostavljam da 4 posljednja dodatka (od I do L) ne moraju da se predaju u ovom roku, budući da se ugovor potpisuje tek nakon odabira, a ostala tri obrasca po realizaciji obuka. Molim za potvrdu prethodno napisanog. 
 
2. Na kakvu vrstu pomoći se misli kod dodatka G - Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (de minimis pomoći)? 
Da li se u državnu pomoć mogu svrstavati i subvencije koje su dodjeljivane za ublažavanje efekata pandemije (kada su zaposleni bolovali od virusa) ili pak subvencije koje država može davati prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom? Ako ne, možete li navesti konkretan primjer pomoći male vrijednosti? 
Ukoliko preduzeće nije primalo nikakvu državnu pomoć, da li treba da popunjava obrazac G?  
 
 
ODGOVORI na postavljena pitanja 
 
1. U okviru aplikacionog paketa dostavljaju se svi obrazci od A do L . Iako Nacrt ugovra izvjestaje naravvno ne popunjavate sad ali se predaju kao dokaz da ste upoznati sa njihovom sadrzinom . 
 
2. Subvencije za pandemiju ne predstavljaju državnu pomoc. Pod državnom pomoci smatra se sve ono što je odredjeno Zakonom o kontroli drzavne pomoci. Ukoliko nijeste koristili de minimis pomoći potrebno je dostaviti formualar ispunjen sa X ili I na mjestima gdje se upisuju iznosi i ovjeriti ga i potpisati kao što je propisano. 
© 2024 Bild studio