poljop

Graphic3
sport_nvo
face2

dc

AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow
Prošćenske planine pružaju se sjeverno od desne obale Tare. Pretežno su izgrađene od paleozojskih škriljaca (filiti, argofiliti i konglomerati).

Na većim visinama ima verfrenskih sedimenata i ponegdje krečnjaka i dolomita srednjeg trijasa.

Strane Prošćenskih planina prema rijeci Tari sui veoma strme, gotovo vertikalne, a na samoj planini ređaju se vrhovi (Ljeljeni vrh), vrtače i dolovi na kojima se nalaze katuni prošćenskih stočara.

Crvena Lokva (1.648 m), koja se nalazi na ovoj planini, predstavlja najvisočije stalno naseljeno naselje u opštini Mojkovac.