Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA BUDŽETA 2011. ZA SPORT I NVO

Na osnovu člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere nevladinih organizacija ("Sl.list CG-opštinski propisi"),br 12/011,Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, raspisuje


KONKURS

Za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu namijenjenih za sport i transfere NVO

 

I


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za SPORT, pravo ucesca imaju fizička lica i sportski klubovi registrovani kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori sa sjedištem u Mojkovcu.

 

Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji, (Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija, Obavještenje o razvrstavanju - Izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

plan i program rada sa vizijom - očekivanim rezultatima završni račun za prethodnu takmičarsku godinu

dokaz o broju registrovanih, licenciranih članova u strukovnim savezima za tekuću godinu.

Odabir programa za finansiranje izvršiće Komisja za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO, na osnovu sledećih kriterijuma:

Masovnost

tradicija,

uspjeh (olimpijska,svjetska, evropska, balkanska,regionalna i državna takmičenja, rang takmičenja, prva, druga liga, kup takmičenja, bonus ekipama koje su osvojile medalje)

Stručni rad,

Olimpijski sport


II


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za transfere NVO pravo učešća imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Mojkovcu.


Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji (Rješenje o upisu u registar NVO, Obavještenje o razvrstavanju - izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

kratak opis organizacije sa prethodno realizovanim projektima,

projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,

preporuka eksperata o kvalitetu projekta

garancija ovlašćenog lica (izjavu da nije dobio sredstva od drugog donatora za projekat koji kandiduje),

finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima i realizaciji projekta sa kojim su konkurisali u prethodnoj godini.

 

Projekat treba da sadrži:


naziv organizacije,

naziv projekta,

program rada,

oblast na koju se odnosi projekat,

ciljevi projekta,

detaljan opis projekta (opisati po segmentima projekat) sa propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, kompjuterske simulacije, CD i sl.),

budžet projekta,

način praćenja projekta,

ovlašćeno lice za realizaciju projekta (ime, prezime, adresa, tel.), rok realizacije projekta,

broj žiro računa.


Prijave na Konkurs sa naznakom "Konkurs za sport" podnose se u roku od 15 dana, a prijave na konkurs sa naznakom Konkurs za transfere NVO" podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Pobjeda".


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mojkovac, Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, Trg Ljubomira Bakoča bb Mojkovac,sa naznakom "prijava na konkurs, za sport i nevladine organizacije".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

SEKRETAR

Novka Vlaović, s.r.

© 2023 Bild studio