+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava Nacrta odluke o Budžetu za 2019. godinu

Na osnovu člana 84 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 29/18) predjsednik Opštine Mojkovac 21.11.2018. godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE

MOJKOVAC ZA 2019. GODINU

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Javnom raspravom biće obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske orgnaizacije, institucije kulture, javna preduzeća, građani.

Svi zainteresovani svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave do 07.12.2018.

Tekst Nacrta Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2019. godinu zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2019.

 

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

Zaključak predsjednika Opštine -Odluka o Budžetu za 2019- preuzmite fajl.

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONMOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

© 2020 Bild studio