+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Poziv za uvid u Nacrt LAP biodiverziteta 2018-2023

Na osnovu člana 13 Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“ broj, 54/16), Sekretarijat za uređjenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, organ nadležen za poslove zaštite životne sredine

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

 

da je izrađen Nacrt Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Mojkovac, za period 2018. do 2023. godine.

U vezi sa navedenim, pozivamo Vas da izvršite uvid u sadržinu predmetnog plana u prostoriji Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, kancelarija br. 5 na drugom spratu, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i na web adresi: www.mojkovac.me klikom na link NACRT LAP BIODIVERZITET 2018-2023. 

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opštine Mojkovac, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, je 10.01.2019. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

_______________________________________________

© 2020 Bild studio