+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javni konkurs za izradu idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac

Komisija za izradu idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj 02.07.2012. godine, raspisala je

 

JAVNI KONKURS

za izradu idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac

 

Predmet javnog konkursa je izrada idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac.

 

OPŠTI KRITERIJUMI

-zastava mora biti izrađena shodno uobičajenoj veksikološkoj praksi

- zastava treba da korespondira sa elementima grba

- zastava mora da sadrži određene kulturno-istorijske vrijednosti mojkovačkog kraja

- boje na zastavi moraju biti identične bojama grba

- zastava je pravougaonog oblika, dimenzija 2:1

 

Svi zainteresovani detalje Javnog konkursa, uslove i rokove mogu pregledati klikom na link Opširnije ili preuzeti klikom na link KONKURS ZASTAVA


POSEBNI ZAHTJEVI

- crteži predloga rješenja zastave moraju biti rađeni u boji i dostavljeni na listu formata A4

- crteže dostaviti i u elektronskom digitalnom obliku na CD-u

- uz crteže neophodno je dostaviti i tekstualni opis sadržaja zastave

 

USLOVI KONKURSA

- Konkurs je otvoren do 18.07.2012. godine do 12 h

- pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica izuzev članova Komisije

- svaki učesnik može učestvovati sa više radova, ali svaki rad mora biti dostavljen kao posebna pošiljka

- Komisija zadržava pravo da ukoliko ocijeni da nijedan rad ne zadovoljava kriterijume Javnog konkursa odustane od izbora

idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac

- Komisija ima pravo da od autora čiji je rad izabran i predložen za zastavu Opštine Mojkovac traži doradu ili izmjene pojedinih

elemenata zastave, što je autor obavezan da prihvati, osim u slučaju da izmjena mijenja karakter njegovog predloga

- autor čiji predlog bude izabran ima pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 500€

- o rezultatima javnog konkursa učesnići će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana izbora

 

- Radove dostaviti na adresu: Opština Mojkovac, Komisiji za izradu idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac.

 

NAČIN DOSTAVLJANJA

- Radovi moraju biti dostavljeni u 2 koverte

- U prvoj koverti nalaze se navedeni crteži, model zastave

- u drugoj koverti upisati šifru autora i sledeće podatke:

1. šifra

2. ime i prezime autora

3. zanimanje

4. adresa

5. kontakt telefon

6.svojeručni potpis

7. e-mail adresa

 

 

shadowshadowshadow

 

 

 

 

 

© 2020 Bild studio